Mountain Road Closure

9 March, 2023

Please be advised that there will be a temporary road closure in place as follows:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Caerphilly County Borough Council
Fochriw to Gelligaer Mountain Road
Temporary Prohibition of Driving Order 2023
NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its
powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not
less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of
which will be to prohibit vehicles from proceeding along:-
Fochriw to Gelligaer Mountain Road between its junctions with Glen View
Terrace and B4254 Gelligaer Road in a southerly direction.
The proposed Order is expected to commence on 17 March 2023 for a
period not exceeding eighteen months or until the works have been completed,
whichever is the earlier. The road closure will be in effect each day between the
hours of 07:00 and 19:00. It is anticipated the works will be completed by 31 March 2023.
Emergency service, pedestrian and resident access will be maintained.
Alternative routes are via B4254 Gelligaer Road, B4254 Pengam Road, A469 Angel Way, A469 Station Road, Factory Road, Factory Road, Groesfaen Terrace, New Road, Mill Road, Bailey
Street, Park Cwm Darren, Bailey Street, Glen View Terrace, Bailey Street, Glen view Terrace
The reason for making the Order is to allow for resurfacing of carriageway.
The Order is required by Caerphilly County Borough Council.
Further information can be obtained from Caerphilly County Borough Council directly on 01443 815588 or by emailing traffman@caerphilly.gov.uk during normal office hours.

Dated 9th March 2023
Marcus Lloyd,
Head of Infrastructure,
Tredomen House, Tredomen Park,
Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF

 

Heol Mynydd Fochriw i Gelligaer
Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2023
HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd), yn bwriadu, mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, wneud Gorchymyn a fydd â’r effaith o wahardd cerbydau
rhag mynd ar hyd:-

Ffordd Mynydd Fochriw i Gelligaer rhwng y cyffyrdd â Glen View Terrace a B4254 Gelligaer Road i gyfeiriad y de.  Disgwylir i’r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar 17 Mawrth 2023 am gyfnod
nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gwaith wedi ei gwblhau, p’un bynnag sydd gynharaf. Bydd y ffordd ar gau bob dydd rhwng 07:00 a 19:00.
Disgwylir i’r gwaith gael ei gwblhau erbyn 31 Mawrth 2023.
Bydd mynediad ar gael i’r gwasanaethau brys, cerddwyr a phreswylwyr.
Bydd llwybr arall ar gael ar hyd B4254 Gelligaer Road, B4254 Pengam Road, A469 Ffordd yr Angel, A469 Station Road, Factory Road, Factory Road, Groes-faen Terrace, New Road, Mill
Road, Bailey Street, Parc Cwm Darren, Bailey Street, Glen View Terrace, Bailey Street, Glen View Terrace Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatáu gwaith ailwynebu’r briffordd.
Mae’r Gorchymyn yn ofynnol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar 01443 815588 neu drwy e-bostio
RheoliTraffig@caerffili.gov.uk yn ystod oriau swyddfa arferol.

Dyddiedig 9 Mawrth 2023
Marcus Lloyd,
Pennaeth Isadeiledd,
Tŷ Tredomen, Parc Tredomen,
Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF


View all News >